Төлем жүргізбеген үшін жауаптылық

Төлем жүргізбеген үшін жауаптылық

Бөлім  «Ақы төлемеу үшін жауаптылық»:

 

ҚР Азаматтық кодекстің 488 б. 1 т. сәйкес, Энергияныкоммерциялықесепкеалудыңавтоматтандырылғанжүйесінпайдаланужағдайларынқоспағанда, энергияғаақытөлеуесепкеалуаспаптарыныңкөрсеткіштерiнесәйкесанықталатын, абонент iсжүзiндеалған энергия мөлшерiүшiн, ал оларболмағаннемесеуақытшабұзылғанкездеесептеуарқылыжүргізіледі.

Егер электрмен жабдықтаудың шарты бойынша пайдаланылған электр энергиясы үшін берешек пайда болатын болса  «Казэнергоцентр» ЖШСҚР Энергетика Министрінің 25.02.2015 жылғы №143 бұйрығымен бекітіліген Электр энергиясынпайдалануқағидаларының 51т. басшылыққа ала отырып, электрэнергиясынтұрмыстыққажеттіліккепайдаланбайтынтұтынушыларғаэлектрэнергиясыменжабдықтаутоқтатылғанғадейінкемінде 3 (үш) жұмыскүнібұрын, ал электрэнергиясынтұрмыстыққажеттілікүшінпайдаланатынтұтынушыларды - кемінде 30 (отыз) күнтізбеліккүнбұрынескертіп, электрэнергиясыменжабдықтаудытоқтатады (шектейді).

Бұл ретте, егер тұтынушы электр энергия бойынша берешегін өтемеген жағдайда, берешекті және сот шығындарын өдіріп алу үшін «Казэнергоцентр» ЖШС Қазақстан Республикасының сот органдарына өтінішпен жүгінуге құқылы.

ru